08 kwietnia 2024

W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha.

Drodzy w Chrystusie bracia i siostry!

 

Trzecia niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest adoracji Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego. W połowę okresu świętej Czterdziesiątnicy oczy naszej Matki Cerkwi zwrócone są na misterium Krzyża, by pokrzepić ciała i dusze wszystkich strudzonych, skierować naszą uwagę na centrum ekonomii zbawienia i wskazać cel dla którego rozpoczęliśmy ten wielkopostny wysiłek.

Właściwe przygotowanie na spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem w szczególny sposób odnosi się do trudzących się w imię Boże oraz ściśle wiąże się z relikwią Krzyża przypominając konieczność umartwiania własnych dusz i ciał a także szczególnego znoszenia wszelkich przeciwności i pokus w nadziei na radość życia wiecznego: Raduj się, życiodajny krzyżu, niezwyciężone zwycięstwo pobożności, bramo raju, umocnienie wiernych, przedmurze Kościoła, przez krzyż zostało zniszczone i zlikwidowane zniszczenie, zdeptana została władza śmierci i wznieśliśmy się z ziemi na niebo. Oręż niezwyciężony, sprzeciwiający się biesom, chwała męczenników, zaiste umocnienie sprawiedliwych, przystań zbawienia, dający światu wielkie miłosierdzie [1]. W punktu widzenia prawosławnej liturgiki okres Wielkiego Postu jest czasem powrotu to pierwotnego raju poprzez spożywanie obfitych owoców z ogrodu niebieskiego, jakim jest Drzewo Życia. W kolejnym stichosie czytamy: (…), drzewo pobłogosławione przez Boga, ogrodzie niebieski. Przyjmując jego owoc dostępujemy niezniszczalności, otrzymując pierwszy Eden i wielkie miłosierdzie [2]. Krzyż od czasów starotestamentowych stał się bezcennym orężem do walki z wszelkim złem. Dowodzi tego niezłomna postawa która Dawida, który mocą Życiodajnego Krzyża Pańskiego zwyciężał obce plemiona [3]. Dla nas, wierzących w moc jaką niesie Krzyż, święta Czterdziesiątnica jest szczególnym momentem, prawdziwym polem walki na którym ważyć się będą skutecznie losy grzesznika, codziennie odpierającego zakusy szatana oraz jego podwładnych. Jest to czas weryfikacji naszej duszy oraz odkrywania w sobie człowieka Bożego, zdolnego na przyjęcie radości Zmartwychwstania Pańskiego.

W swej istocie owa niedziela staje się pierwszym tak dosłownym powiewem Paschy do której wszyscy zmierzamy. Hymnografia nabożeństwa wiele uwagi poświęca upadłemu Adamowi oraz nowemu – Jezusowi Chrystusowi, który mocą swego zmartwychwstania odnawia nie tylko upadły rodzaj ludzki, lecz także wszelkie stworzenie, świat ziemski i świat niebiański, który w jednakowym stopniu uczestniczy w tej chwalebnej tajemnicy.

Pierwotna symbolika krzyża będącego miejscem kaźni łotrów [4] sądzonych z tytułu popełnianych przestępstw, ustępuje miejsca teologii radości zbawienia rodzaju ludzkiego. Drzewo kaźni nie dające człowiekowi nadziei i perspektyw na lepsze jutro staje się drzewem zbawienia [5] wprowadzającym ludzkość do nowego Raju.

Bracia i siostry!

W dniu dzisiejszym Cerkiew Prawosławna obchodzi również święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Owe święto, jedno z dwunastu wielkich, rzadko wypadające w powyższym terminie nadaje szczególnego znaczenia całemu nabożeństwu. Zwiastowanie Bogurodzicy dobrej nowiny staje się początkiem całej ekonomii zbawienia: Dzisiaj zbawienia naszego początek i odwiecznej objawienie tajemnicy, Syn Boży staje się Synem Dziewicy i Gabriel łaskę zwiastuje. Przeto i my wraz z nim Bogurodzicy zaśpiewajmy: Raduj się, Łaski Pełna, Pan z Tobą [6]. Archanioł Gabriel wypełniający wolę Boga przynosi Marii radosną wieść, iż stanie się ona Matką Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Zgodnie z bogatą hymnografią Matka Boża jest mieszkaniem Boga: Raduj się, mieszkanie Tego, którego niebiosa nie mogą pomieścić, a którego pomieści Twoje łono! [7]. Bogurodzica jest mostem łączącym świat ziemski z niebiańskim oraz drabiną niebiańską przez którą na ziemię zejdzie sam Bóg [8] i zarazem wspinać się będą późniejsze pokolenia wierzących w Boga i zbawienie chrześcijan.

Wybrana spośród wszystkich kobiet – jedyna godna – w całej niegodności zepsutej natury ludzkiej staje się realizatorką Boskiego planu zbawienia. Pozbawiona życia osobistego, wyrzekłszy się własnej woli, na rzecz Woli Bożej, z niespotykaną dotąd w świecie pokorą przyjmuje pozdrowienie Bożego wysłannika, które staje się determinantem jeszcze większej wiary. Zgoda na przyjęcie radosnej nowiny dowodzi bezwarunkowemu oddaniu mocy Tego, który w późniejszym czasie poprzez osobę Bożej Rodzicielki wyleje na świat obfite łaski.

Wielu z nas mogłoby zadać pytanie o związek między świętem Adoracji Krzyża a Zwiastowaniem Najświętszej Marii Panny? Dzisiejszy dzień w mistyczny sposób przenosi nas jednocześnie na sam początek, jak też koniec (wypełnienie) Boskiego planu zbawienia. Dziś świętujemy przyczynę oraz skutek. Przyczyną bowiem jest Maria jako nowa Ewa, która jako jedyna Najczystsza stanie się przepustką do Królestwa Niebieskiego, w którym znajdzie się każdy zawierzający jej wstawiennictwu. Skutkiem natomiast jest ofiara krzyżowa naszego Zbawiciela, który przez przelaną na Krzyżu Krew, nie tyle w symboliczny, ile w gwarantowany sposób, realnie przeniesie nas do rzeczywistości Zmartwychwstania Pańskiego. Celem ofiary jaką przyniesie Bogoczłowiek jest zbawienie i zmartwychwstanie każdego z nas.

Z punktu widzenia prawosławnej nauki o zbawieniu osoba Bogurodzicy oraz jej nieskalane życie jawi się dla nas bezcennym przykładem właściwego przygotowania na spotkanie z doskonałym Bogiem. Nasze, dalekie od ideału życie powinniśmy przynajmniej na czas Wielkiego Postu przewartościować na tyle, by choćby w jakimś niewielkim wymiarze stało się bliższe ideałowi tej, którą w dzisiejszym dniu Cerkiew stawia za wzór oraz fundament zbawienia. Jest to bowiem czas realizacji woli Najwyższego w naszym życiu, walki z egoizmem oraz ukierunkowanie naszych myśli, słów i czynów na wszystko, co bliskie Bogu.

Módlmy się, by łaska świętego, Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego oraz wstawiennictwo Przenajświętszej Bogurodzicy pomagało nam w realizacji tej godnej misji ku chwale Bożej i naszemu zbawieniu.

 

Amen.

Tekst: ks. dr Gabriel Białomyzy

[1] Triodion Postny, stichosy do: Panie, wzywam Ciebie, s. 33-34.

[2] Tamże, s. 34.

[3] Tamże, s. 34.

[4] Zob. tamże, ikos, s. 38.

[5] Zob. tamże, stichera, s. 42.

[6] Minieja, troparion, s. 4.

[7] Tamże, stichera na litii, s. 3.

[8] Prawilnik, ikos Mitropolia Ukraińskoj Prawosławnoj Cerkwi, Kijew 2005, s. 76.

Niedziela III Wielkiego Postu - Adoracja Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego. Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny

Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy 

w Mińsku Mazowieckim

    Polub nas:

 

 

     © 2018-2023

     Copyright by Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Mazowieckim

     Created with WebWave CMS

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. mgr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. dr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339